Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)

WWFT

Iedere dienstverlening door notarissen is onderworpen aan de identificatie- en meldingsplicht van notarissen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Identificatieplicht

Voor alle onder de WWFT vallende diensten (vrijwel het gehele werkterrein van de notaris met uitzondering van het familie- en erfrecht) geldt een strenge identificatieplicht. Alle cliënten die een dergelijke dienst door de notaris willen laten verrichten, moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren. Ook al kent de notaris ze al jaren.

De identificatie kan ook worden gedaan door een advocaat, makelaar, accountant, bedrijfseconomisch adviseur of belastingadviseur aangezien voor deze beroepsbeoefenaren dezelfde verplichtingen gelden. Dit kan een oplossing zijn voor een cliënt die zich niet persoonlijk door de notaris zelf kan laten identificeren, maar dit wel kan laten doen door één van deze beroepsbeoefenaren.

Ook eventuele belanghebbende personen namens wie de cliënt / opdrachtgever bij de notaris komt, moet geïdentificeerd worden.

EU / EER-onderdanen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig nationaal paspoort of rijbewijs (mits de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een foto) of een Europese identiteitskaart. Andere personen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig reisdocument of een vreemdelingendocument.

Wanneer de cliënt een rechtspersoon is, is het niet voldoende alleen de rechtspersoon te identificeren. De cliënt / opdrachtgever moet tevens persoonlijk geïdentificeerd worden. Rechtspersonen moeten worden geïdentificeerd aan de hand van een (elektronisch) gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is verstandig de benodigde identificatiedocumenten bij uw eerste bezoek aan de notaris mee te nemen.

Meldingsplicht

De meldingsplicht kan consequenties hebben voor de geheimhoudingsplicht die in principe altijd voor de notaris geldt.

Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwaspraktijken of terrorismefinanciering te maken kunnen hebben, is hij verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. Cliënten zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen.

Verder mogen notarissen op basis van eigen gedragsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen van meer dan 15.000 euro. Wanneer er toch meer dan 15.000 euro in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij het Meldpunt melden. Dit geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt meer dan 15.000 euro in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.

De meldingsplicht geldt niet voor diensten op het gebied van het familie- en erfrecht. Voor het doen van belastingaangiften zoals successieaangiften geldt de meldingsplicht wel bij een vermoeden van witwassen.

De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) witwasactiviteiten in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele vermoedens van witwassen bij het Meldpunt te melden.

Kunt u onze hulp goed gebruiken?

Vraag uw offerte aan of stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen u graag.