Algemene voorwaarden

1. Jacobse Hulsebosch Doorduyn notarissen (hierna: “JHD”) is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna: “de compagnons”). Een lijst van de compagnons wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JHD.

3. De notarissen verbonden aan JHD zijn lid van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (“KNB”) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

4. Iedere aansprakelijkheid van JHD is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van JHD wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar valt.

5. Vorenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien JHD ten onrechte een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade is voortgevloeid.

6. JHD is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart JHD tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van JHD.

8. Het niet (anders dan inhoudelijk) weersproken in ontvangst nemen van een door JHD opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

9. Indien een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de declaratie van de notaris. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever en mitsdien te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor de voldoening van de declaratie.

10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

11. Op de dienstverlening door notarissen is van toepassing de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

12. Op de rechtsverhouding tussen JHD en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de compagnons (en haar bestuurders) van JHD, en van al degenen die voor JHD werkzaam zijn, de vroegere compagnons (en haar bestuurders) en vroegere medewerkers van JHD daaronder begrepen.

14. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 11/2010

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn

Samenwonen | Trouwen | Scheiden

Testament | Nalatenschap

Huis | Hypotheek | Projectontwikkeling

Ondernemen

Stichting | Vereniging

GERELATEERDE LINKS